DIAGNOZA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY

ANALIZA WYNIKÓW

 

Test sprawności Zuchory obejmował próby z podstawowych cech sprawności fizycznej

jakimi charakteryzuje się organizm człowieka.

Wyniki testu przeliczane są na punkty, których suma w poszczególnych kategoriach

wiekowych określa poziom sprawności, który może być:

Minimalny Dostateczny – Dobry – Bardzo dobry – Wysoki – Wybitny.

Na test składa się sześć prób:

szybkości – skoczności – siły ramion – gibkości – siły mięśni brzucha – wytrzymałości.

Test ten służy samoocenie.

Wyniki naszych uczniów:

Przebadano łącznie 197 dzieci w klasach IV - VI

(81 dziewcząt i 116 chłopców):

 

Ocena

Dziewczęta

Chłopcy

Ogółem szkoła

Minimalna

3 %

7 %

5 %

Dostateczna

11 %

17 %

15 %

Dobra

26 %

25 %

25 %

B.Dobra

27 %

32 %

30 %

Wysoka

24 %

17 %

20 %

wybitna

10 %

2 %

5 %

 

Test na ocenę dostateczną wykonuje w Polsce 80% osób; na ocenę dobrą – 60%.; na bardzo

dobrą – 40 %, na wysoką – 20%, na ocenę wybitną – 10% (to olimpijczycy i mistrzowie sportu).

Wyniki w naszej szkole są zadowalające, gdyż 77 % dziewcząt uzyskało wyniki od dobrego do  

wysokiego przy średniej krajowej 60% (dobry).

Chłopcy uzyskali podobne wyniki, a mianowicie 74 % ocen dobrych, bardzo dobrych i

wysokich.

Wyniki wybitne też nie odbiegają od średniej:

Dziewczęta: 24 % (wysoki) i 10 % (wybitny)

Chłopcy: 17 % (wysoki).

Z przeprowadzonych prób najlepiej wypadły próby wytrzymałości, gibkości i szybkości. 

Cechy te – wytrzymałość i szybkość - mają wpływ na ogólną sprawność fizyczną, oraz układ  

krążeniowo - oddechowy. Najsłabiej wypadły próby na siłę mięśni ramion i siłę mięśni brzucha.

Trzeba tu nadmienić, że aż 70 % badanych czwartoklasistów uzyskało wynik minimalny w

próbie siły mięśni brzucha, a wiadomo, że silne mięśnie brzucha mają wpływ na naszą

sylwetkę. Słabe mięsnie brzucha bywają przyczyną powstawania wad postawy i kłopotów z

kręgosłupem w wieku dorosłym.

Wnioski:

·        ogólna sprawność fizyczna uczniów jest na poziomie dobrym

·        wdrażać uczniów do świadomego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego

·        kształtowanie sprawności fizycznej należy opierać nie tylko na grach i zabawach ruchowych

·        wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności, które pozwolą im ocenić poziom sprawności

·        systematycznie określać poziom sprawności fizycznej

·        należy zachęcać dzieci do ćwiczeń w domu, aby poprawiły swoje wyniki

·        należy zachęcać dzieci i rodziców do wspólnych ćwiczeń, szczególnie tych wzmacniających siłę mięsni brzucha i siłę ramion

·        uświadamiać dzieciom, że nasza sprawność fizyczna zależy od nas samych.