Regulamin Funduszu Muzycznego Szkół Muzycznych

   w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu

 

1.Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest słowo

·        Dyrektor – rozumie się przez nie dyrektora Zespołu Szkół nr 9

·        Wicedyrektor – rozumie się przez nie wicedyrektora odpowiedzialnego za przedmioty muzyczne

·        Zarząd – Zarząd Rady Rodziców w Zespole Szkół

2. Fundusz Muzyczny tworzą środki finansowe wpłacane przez rodziców szkół muzycznych, wpłaty za wypożyczenie instrumentów oraz wpłaty sponsorów. Środki Funduszu Muzycznego mają na celu pomoc w dofinansowaniu działań statutowych szkół muzycznych. Umożliwiają lepsze funkcjonowanie szkoły  i realizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci.

3. Wpłaty mają charakter darowizny.

4. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły w porozumieniu  z wicedyrektorem i po zaakceptowaniu przez Zarząd Rady Rodziców ustala wysokość składki miesięcznej w danym roku szkolnym.

5. Wpłata dotycząca ucznia – pierwszego dziecka w szkole wynosi 100% składki, drugiego dziecka w szkole – 50% składki, kolejnego dziecka – 0%. Wpłaty mogą być wyższe w miarę możliwości finansowych rodziców. W trudnych sytuacjach możliwe jest zmniejszenie wpłat lub zwolnienie z opłaty na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektor szkoły.

6. Suma wpływów i wydatków są jawne. Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonać szczegółowego rozliczenia rocznych środków do 30 września za ubiegły rok szkolny. Zarząd Rady Rodziców może wnioskować do Dyrektora o dodatkowe rozliczenie wpływów i wydatków funduszu za pierwszy semestr. Dyrektor zapoznaje ogół rodziców  wywieszając sprawozdanie na tablicy ogłoszeń.

7. Cele priorytetowe, na które przeznacza się środki z Funduszu Muzycznego:

·        Finansowanie wyjazdów artystycznych dzieci 9przesłuchania, konkursy, festiwale)- w szczególności obowiązkowe

·        Finansowanie warsztatów i dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci

·        Zakup nagród, dla uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i tych, którzy mają szczególne osiągnięcia artystyczne

·        Konserwację i naprawy instrumentów

·        Zakup nut, książek, płyt i nagrań potrzebnych placówce muzycznej

·        Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów do nich

·        Zakup instrumentów i pomocy do prowadzenia zajęć muzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, chór, audycje muzyczne)

8. Dopuszczalne jest przeznaczenie środków na inne cele niż wymienione po uzgodnieniu z zarządem i wicedyrektorem.

 

Regulamin Wypożyczania Instrumentów Muzycznych

   w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu

 

Regulamin wypożyczania

instrumentów muzycznych uczniom

w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu

Informacje ogólne

1. Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu umożliwia uczniom szkoły wypożyczanie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.

2. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek szkoły, ani też , że wypożyczony instrument może być przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole.

3. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom szkoły wyłącznie na podstawie umowy.

4. Osobą odpowiedzialną za wypożyczenie jest pracownik szkoły, któremu powierzono prowadzenie magazynu instrumentów.

5. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu szkolnego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do innych celów.

6. Użytkownik nie może oddać  instrumentu w podnajem lub użyczyć go osobom trzecim.

7. Na żądanie dyrektora szkoły wypożyczone do użytku instrumenty muszą być zwrócone.

 

Procedury wypożyczania i zwrotu instrumentu

1. Wypożyczanie instrumentu odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu głównego, który dokonuje oceny stanu technicznego instrumentu i w godzinach pracy administracji.

2. Wypożyczenie instrumentu powinno być poprzedzone podpisaniem  przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia umowy.

3. Podstawą wypożyczenia instrumentu jest umowa podpisana przez rodziców

4. Każda wymiana instrumentu wymaga podpisania nowej umowy.

5. Zwrotu instrumentu użytkownik dokonuje w obecności nauczyciela przedmiotu głównego, który określa stan instrumentu w godzinach pracy administracji.

 

Zasady użytkowania instrumentów muzycznych

1. Wszelkie uszkodzenia instrumentów muzycznych w trakcie użytkowania naprawiane są na koszt użytkownika.

2. Wszelkie naprawy, konserwacje instrumentów mogą być wykonane przez zakład uprawniony wskazany przez szkołę.

3. Trwałe uszkodzenie instrumentu, powstałe w skutek jego niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, naprawy przez osoby do tego nie uprawnione, a także zagubienie zobowiązuje użytkownika do pokrycia kosztów zakupu nowego instrumentu tej samej klasy.

4. O uszkodzeniu instrumentu  użytkownik zobowiązany jest powiadomić dyrektora ds. muzycznych.

 

Zasady odpłatności za wypożyczany instrument.

1. Wysokość odpłatności za najem instrumentu ustala dyrektor szkoły (cennik) i podaje do wiadomości użytkownikom.

2. Użytkownik uiszcza opłatę najmu instrumentu zgodnie z zawartą umową za okres 12 miesięcy .

3. Na pisemny wniosek do dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) ucznia Zespołu Szkół nr 9 znajdujący się w trudnej sytuacji ( po odpowiednim udokumentowaniu) mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty za wypożyczany instrument do 50 % przed podpisaniem umowy.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się aktualne obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.