^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

Regulamin wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych

     Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 45                    i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu

§ 1.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane minimum 3 lata.
 3. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej (zgodnie  z Rozporządzeniem MEN).
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy. Książki są przekazywane klasie przez bibliotekarza w obecności Wychowawcy. (Uczniowie nieobecni w tym czasie, przychodzą indywidualnie po odbiór materiałów edukacyjnych).
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego z wyłączeniem wakacji.
 6. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych określa nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu              z wychowawcą ( nie później niż 5 dni przed zakończeniem zajęć).
 7. Komplety książek zwracane są do biblioteki przez klasę w obecności Wychowawcy lub w sytuacjach wyjątkowych innego nauczyciela. Uczniowie nieobecni w tym czasie, przychodzą indywidualnie do biblioteki.
 8. Wychowawca przed oddaniem sprawdza stan podręczników i dopilnowuje, by uczeń miał przygotowany cały komplet. 
 9. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników                      i materiałów edukacyjnych przed upływem terminu wskazanego w punkcie 6.
 10. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną. (Zapis ten dotyczy uczniów kończących szóstą klasę i każdą osobę odchodzącą ze szkoły).
 11. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręczników, należy odkupić je przed końcem roku szkolnego,            (w terminie zwrotu książek przez daną klasę).

 

                                                                           § 2.

 1. Rodzice uczniów podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym zapoznają się           z treścią Regulaminu i podpisują oświadczenie:

 

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.

Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność finansową za udostępnione mojemu dziecku (imię i nazwisko) …………………………………………… , uczniowi klasy ……… podręczniki i materiały edukacyjne i w sytuacji, kiedy podręcznik(i) nie nadają się do wypożyczenia następnej osobie, zobowiązuję się do odkupienia podręcznika(podręczników).

                                                                                     …………………………………………….

                                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

       1. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne w obecności wychowawcy klasy.

       2. Uczniowie zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.

       3. Przez zniszczone materiały edukacyjne rozumie się podręczniki zalane, popisane, z brakującymi kartkami,                  i inne zniszczenia książki uniemożliwiające ich używanie.

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu