^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 

1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-6, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. 

 2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po „pasowaniu na czytelnika” w trakcie pierwszej lekcji bibliotecznej.

 3. Czytelnik przed wejściem do pomieszczenia z księgozbiorem, pozostawia plecaki i torby w wyznaczonym miejscu.

 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

 5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki ( w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia do jednego miesiąca.

 6. Uczeń przygotowujący się do konkursu, może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.

 7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 10. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od 15 września do 31 maja.

 11. W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system Prolib blokuje konto czytelnika.

 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 5 czerwca każdego roku szkolnego. Użytkownikom , którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości. Może to także skutkować obniżeniem oceny z zachowania.

13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania            w bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów (obiegówka)                     i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

 14. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

 


Regulamin Informacyjnego Centrum Multimedialnego

1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów dydaktycznych i edukacyjnych.

2. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.

3. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.

4. O wszelkich problemach związanych z korzystaniem z komputera należy informować bibliotekarza.

5. Niedozwolone jest samowolne manipulowanie sprzętem, podłączanie własnych urządzeń, np. MP3, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, słuchawek.

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu