^POWRÓT NA GÓRĘ
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa nr 45

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 WE WROCŁAWIU

 

 

 

I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  1

 

 1. Rada Rodziców zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 9 (ZS nr 9), w składa którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 45 (SP nr 45), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 10 nr 2 (OSM), Szkoła Muzyczna 10 nr 2 (SM)

 2. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 07.września 1991 r. art. 53 i 54 o systemie oświaty i art. 4 ustawy nowelizującej

  • statutu szkoły

  • niniejszego regulaminu

 

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w SP nr 45 i OSM oraz 3 członków Rady SM.

 2. Kadencja Rady trwa jeden rok.

 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej 2/6 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

 

II.                  WYBORY DO RADY

 

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału SP nr 45 i OSM.

 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

 3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

 

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

 

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Przy liczbie kandydatów równej liczbie miejsc w Radzie oddziałowej rodzice mogą poprzez głosowanie jawne odstąpić od wyborów tajnych.

 

§ 7

 1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców ZS nr 9.

 2. Wybory do Rad oddziałowych oraz wybór przedstawiciela do Rady Rodziców powinny być protokołowane.

 

§ 8

      1. W Szkole Muzycznej na pierwszym zebraniu we wrześniu rodzice uczniów SM wybierają  Radę SM składającą się co najmniej  z 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych  wyborach.

      2. Rada SM wybiera spośród siebie trzech przedstawicieli do Rady Rodziców ZS nr 9.

      3. Przy liczbie kandydatów równej liczbie miejsc w Radzie SM rodzice   mogą poprzez głosowanie jawne odstąpić od wyborów tajnych.

 

§ 9

1.Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora

        2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 30 dni od terminu wyborów.

 

III.                WŁADZE RADY

 

§ 10

Rada wybiera ze swojego grona Zarząd Rady,  w skład którego wchodzi: przewodniczący, z-ca przewodniczącego ds. SP nr 45, z-ca przewodniczącego ds. OSM, z-ca przewodniczącego ds. SM, sekretarz i skarbnik.

 

 

§ 11

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

 2. Zastępcy przewodniczącego Rady przejmują obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, reprezentują daną szkołę przed dyrekcją .

 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.

 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

 

IV.               POSIEDZENIA RADY

 

  § 12       

1. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w semestrze.

2. Przewodniczący  powiadamia członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych wypadkach można zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowania 7- dniowego wyprzedzenia.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 13

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Na 7 dni przed posiedzeniem członkowie Rady zostaną poinformowani o porządku obrad informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców.

 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

      3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego na wniosek Rady

      4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

       5. Posiedzenia Rady są protokołowane

 

V.                 PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 

§ 14

      1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu   jawnym.

      2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

      3. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

VI.               PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

 

§ 15

1. Członkowie Rady mają prawo:

§         do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,

§         do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

§         do udziału w głosowaniach dotyczących wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę

§         występowania do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

§         uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

§         opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

§         opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w  posiedzeniach Rady

 

VII.      CELE I ZADANIA

§ 16

 1. Celem Rady Rodziców jest:

      - spójne oddziaływanie na dzieci poprzez rodzinę w procesie wychowania i opieki,

      -  doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, upowszechnienie wśród rodziców informacji o zamierzeniach dydaktyczno –   wychowawczych w szkole, przepisów dotyczących zasad oceniania,  klasyfikacji i promowania ucznia oraz prowadzenia egzaminów,

      - pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programowania nauczania, wychowania i opieki,

      -  pomoc w tworzeniu materialnych warunków do funkcjonowania szkoły.

2. Rada Rodziców realizuje swe cele przez aktywną działalność swych członków  w ścisłej współpracy z:

      -  rodzicami i radami klasowymi,

      - dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły,

      - samorządem uczniowskim i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

3. Rada Rodziców wyraża opinie odnoszące się do wszystkich form pracy Szkoły i jej organów, i przedstawia je w miarę potrzeb władzom szkoły oraz organom nadzorującym szkołę.

4. Rada Rodziców w szczególności:

      - współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

      - pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole,

     - uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły

     - opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

      - opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

      - współdziała ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

      - pomaga organizacjom działającym na terenie szkoły w działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

      - udziela pomocy w organizowaniu wszelkich imprez kulturalno – oświatowych, sportowych, festynów itp.

      - podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków  finansowych dla szkoły

      - decyduje o sposobie wydatkowania zebranych funduszy.

 

VIII.      FUNDUSZE RADY

     

§ 17

 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na realizację celów i zadań, o których mowa w § 16 pkt. 1 i 4. Zarząd Rady Rodziców ma obowiązek informować na zebraniach o stanie finansów.

2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą:

      - ze dobrowolnych składek rodziców w wysokości ustalonej przez ogólne zebranie rodziców na początku roku szkolnego z możliwością wpłaty jednorazowej lub w dwóch ratach (co semestr) ,

      - dobrowolnych wpłat rodziców lub innych osób czy instytucji.

3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rada ustala corocznie na posiedzeniu Rady.

4. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek odbywa się w całości w dyspozycji Rady Rodziców.

 

 

§ 18

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

- Dyrektor,

- Rada Pedagogiczna

- Samorząd Uczniowski

 

§ 19

1. Rada ma wydzielone konto bankowe

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie z trzech upoważnionych osób: przewodniczącego, skarbnika, z-cę ds. ………..

 

IX.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Copyright 2015  Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu