Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 WE WROCŁAWIU


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§  1
Rada Rodziców zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 9 (ZS nr 9), w składa którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 45 (SP nr 45), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 10 nr 2 (OSM), Szkoła Muzyczna 10 nr 2 (SM)
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu działa na podstawie:ustawy z dnia 07.września 1991 r. art. 53 i 54 o systemie oświaty i art. 4 ustawy nowelizującej statutu szkoły niniejszego regulaminu
 
§ 2
Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w SP nr 45 i OSM oraz 3 członków Rady SM.
Kadencja Rady trwa jeden rok.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej 2/6 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II.WYBORY DO RADY
§ 4
Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału SP nr 45 i OSM.
Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5
Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Przy liczbie kandydatów równej liczbie miejsc w Radzie oddziałowej rodzice mogą poprzez głosowanie jawne odstąpić od wyborów tajnych.

§ 7
Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców ZS nr 9.
Wybory do Rad oddziałowych oraz wybór przedstawiciela do Rady Rodziców powinny być protokołowane.

§ 8
1. W Szkole Muzycznej na pierwszym zebraniu we wrześniu rodzice uczniów SM wybierają  Radę SM składającą się co najmniej  z 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych  wyborach.
2. Rada SM wybiera spośród siebie trzech przedstawicieli do Rady Rodziców ZS nr 9.
3. Przy liczbie kandydatów równej liczbie miejsc w Radzie SM rodzice   mogą poprzez głosowanie jawne odstąpić od wyborów tajnych.

§ 9
1.Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 30 dni od terminu wyborów.

III.WŁADZE RADY
§ 10
Rada wybiera ze swojego grona Zarząd Rady,  w skład którego wchodzi: przewodniczący, z-ca przewodniczącego ds. SP nr 45, z-ca przewodniczącego ds. OSM, z-ca przewodniczącego ds. SM, sekretarz i skarbnik.

§ 11
Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
Zastępcy przewodniczącego Rady przejmują obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, reprezentują daną szkołę przed dyrekcją .
Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.
Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

IV. POSIEDZENIA RADY
§ 12       
1. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w semestrze.
2. Przewodniczący  powiadamia członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych wypadkach można zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowania 7- dniowego wyprzedzenia.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 13
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Na 7 dni przed posiedzeniem członkowie Rady zostaną poinformowani o porządku obrad informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego na wniosek Rady
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
§ 14
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu   jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
3. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
§ 15
1. Członkowie Rady mają prawo:
§ do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
§ do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
§ do udziału w głosowaniach dotyczących wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę
§ występowania do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
§ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
§ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
§ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w  posiedzeniach Rady

VII. CELE I ZADANIA
§ 16
Celem Rady Rodziców jest:
- spójne oddziaływanie na dzieci poprzez rodzinę w procesie wychowania i opieki,
-  doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, upowszechnienie wśród rodziców informacji o zamierzeniach dydaktyczno –   wychowawczych w szkole, przepisów dotyczących zasad oceniania,  klasyfikacji i promowania ucznia oraz prowadzenia egzaminów,
- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programowania nauczania, wychowania i opieki,
-  pomoc w tworzeniu materialnych warunków do funkcjonowania szkoły.

2. Rada Rodziców realizuje swe cele przez aktywną działalność swych członków  w ścisłej współpracy z:
-  rodzicami i radami klasowymi,
- dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły,
- samorządem uczniowskim i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

3. Rada Rodziców wyraża opinie odnoszące się do wszystkich form pracy Szkoły i jej organów, i przedstawia je w miarę potrzeb władzom szkoły oraz organom nadzorującym szkołę.

4. Rada Rodziców w szczególności:
- współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
- pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole,
- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły
- opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
- opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
- współdziała ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
- pomaga organizacjom działającym na terenie szkoły w działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
- udziela pomocy w organizowaniu wszelkich imprez kulturalno – oświatowych, sportowych, festynów itp.
- podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków  finansowych dla szkoły
- decyduje o sposobie wydatkowania zebranych funduszy.
 
VIII. FUNDUSZE RADY
§ 17
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na realizację celów i zadań, o których mowa w § 16 pkt. 1 i 4. Zarząd Rady Rodziców ma obowiązek informować na zebraniach o stanie finansów.
2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą:
   - ze dobrowolnych składek rodziców w wysokości ustalonej przez ogólne zebranie rodziców na początku roku szkolnego z możliwością wpłaty jednorazowej lub w dwóch ratach (co semestr) ,
   - dobrowolnych wpłat rodziców lub innych osób czy instytucji.
3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rada ustala corocznie na posiedzeniu Rady.
4. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek odbywa się w całości w dyspozycji Rady Rodziców.

§ 18
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
- Dyrektor,
- Rada Pedagogiczna
- Samorząd Uczniowski

§ 19
1. Rada ma wydzielone konto bankowe
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie z trzech upoważnionych osób: przewodniczącego, skarbnika, z-cę ds. ………..

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej czym są pliki Cookies i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie ZS 9
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk