Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów: sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej

09.05.2022

20.05.2022 do godz. 15:00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

01.06.2022

10.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15.06.2022, godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

15.06.2022 od godz. 13:00

17.06.2022 do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.06.2022, godz. 13:00

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji
o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

21.06.2022, godz.12:00

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej na wolne miejsca w klasach IV sportowych

21.06.2022, od godz. 12:00

22.06.2022 do godz. 15:00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

27.06.2022

28.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.06.2022, godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

30.06.2022 od godz. 13:00

01.07.2022 do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.07.2022, godz.13:00Wniosek przyjęcie do szkoły kl. 4 sportowa

Oświadczenie

4 klasa sportowa deklaracja i oświadczenie

Badanie predyspozycji sportowych


 


INFORMATOR
 
Informator o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, znajduje się w biuletynie- poniżej link.
Kryteria określone w Uchwale Nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r. obowiązujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.

Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego
z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania kandydata jest u tego z rodziców, u którego kandydat stale przebywa. Jeżeli kandydat nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U.
z 2020 r. poz.1740).

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

 1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
 2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2022 r.),
 3. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów - oświadczenia, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I, a w przypadku braku dostępu do komputera i Internetu w szkole podstawowej.

 UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów ogólnodostępnych i oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych. 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej  do szkoły obwodowej

16.02.2022

od godz. 12:00

22.02.2022

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

03.03.2022 od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

03.03.2022

od godz. 14:00

04.03.2022

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

07.03.2022 od godz. 14:00

Postępowanie rekrutacyjne do szkół,

które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2022

od godz. 10:00

14.03.2022

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

21.03.2022 od godz. 14:00

 

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

21.03.2022

od godz. 14:00

 

22.03.2022

Do godz. 14:00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23.03.2022 od godz. 12:00

Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie


ZASADY NABORU DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 
Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I  Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2022/2023 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.

W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2022roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.  


UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego - możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclawNasze atuty:
 • Stwarzamy optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Indywidualizujemy proces nauczania i wychowania.
 • Uczymy szacunku i tolerancji.
 • Zapewniamy troskliwą opiekę oraz ciekawe i różnorodne zajęcia w świetlicy.
 • Zapewniamy opiekę logopedyczną prowadzoną przez specjalistę.
 • Prowadzimy klasy sportowe o profilu piłka nożna we współpracy z WKS „Śląsk” oraz o profilu lekkoatletyka.
 • Realizujemy wychowanie patriotyczne poprzez  spotkania z ludźmi z literą „P”, Sybirakami i opiekę nad Golgotą Wschodu.
 • W szkole uczniowie uczestniczą w koncertach, przedstawieniach, warsztatach. 

Baza szkoły to:

 • Kompleks sal gimnastycznych z zapleczem sportowym.
 • Sala teatralna
 • Zadbane kolorowe gabinety do zajęć lekcyjnych.
 • Biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna.
 • Nowoczesne pracownie komputerowe.
 • Świetlica.
 • Stołówka szkolna.
 • Nowe boisko szkolne. 

Nauczyciele:

 • Mają wysokie kwalifikacje zawodowe
 • Są wierni wartościom uniwersalnym
 • Są otwarci na zmiany i współpracę z rodzicami  
 • Z pasją realizują zadania szkoły.

Jesteśmy organizatorami:

‣Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”

‣Dolnośląskiego Konkursu „Pax et Bonum”w kilku kategoriach.

Rozwijamy zainteresowania uczniów prowadząc kółka:

‣przyrodnicze 

‣matematyczne

‣europejskie

‣historyczne

‣języków obcych

‣teatralne

‣plastyczne

‣sportowe

‣taneczne

‣chór

 • Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach kompensacyjno-reedukacyjnych 

Programy i projekty, w których bierzemy udział:

Owoce w szkole, Cały Wrocław czyta dzieciom, Góra grosza, Zbiórka żywności dla zwierząt, Zbieramy nakrętki i uczestniczymy w Biegu Sponsorowanym dla Hospicjum, Przygotowujemy paczki dla ludności Kamerunu,  dzieci z Domów Dziecka.

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

 

 

WEJŚCIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.


 

 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna