Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

W październiku 2020 r. nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu PO WER. Jest to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Głów­nym celem pro­jek­tów dofi­nan­so­wa­nych w ramach PO WER Edu­ka­cja szkolna reali­zo­wa­nych na zasa­dach Era­smus+ jest roz­wi­ja­nie poten­cjału osób oraz insty­tu­cji poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na ponadna­ro­do­wej mobil­no­ści.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pt. „Podnoszenie kompetencji kadry sposobem na wzbogacenie oferty szkoły”. Głównym celem jest zdobycie wiedzy na temat nowych i atrakcyjnych metod nauczania, poszerzenie wachlarza stosowanych w szkole technik uczenia, co przełoży się na uatrakcyjnienie lekcji i zajęć dodatkowych.

W ramach projektu nauczyciele, p. psycholog oraz muzycy wezmą udział w dwutygodniowych kursach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Francji i na Malcie. Będą zdobywać wiedzę na następujących szkoleniach:

- Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies (Florencja, Włochy) – szkolenie poświęcone zróżnicowanym, kreatywnym metodom pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

- Primary CLIL (Oxford, UK) – przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku angielskim lub z jego elementami, metody dostosowane do nauczania dzieci szkół podstawowych

- Technology in the Classroom (Oxford, UK) – kurs wprowadza w świat nowoczesnej technologii wykorzystywanej w procesie nauczania

- Behavior and Conflicts new Methodologies, Motivation and Cooperation Strategies (Florencja, Włochy) – kurs przygotowany dla nauczycieli, chcących zrozumieć dynamikę grupy, poznać techniki motywowania i angażowania w uczenie oraz różne rodzaje konfliktów i sposoby wykorzystania ich jako szansy na rozwój

- Teaching strategies, conflict management and emotional literacy (Florencja, Włochy) - zróżnicowane strategie uczenia, zarządzanie konfliktem, inteligencja emocjonalna

- Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui : culture, société et nouvelles tendances pédagogiques (Vichy, Francja) – kurs obejmujący aktualizację wiedzy z zakresu polityki, społeczeństwa, kultury i języka, poruszający tematykę strategii uczenia, pracy projektowej w klasie, wsparcia nauczania nowymi technologiami oraz metod pedagogicznych i roli nauczyciela

- Audiovisuals and Social Media for the Classroom (Florencja, Włochy) – kurs pokazujący jak wykorzystywać materiały audiowizualne i media społecznościowe w pracy z dziećmi, kręcić filmy i klipy muzyczne, edytować istniejące materiały audiowizualne, korzystać z mediów społecznościowych i innych zasobów internetowych w sposób twórczy

- Deutsch für Lehrer (Monachium, Niemcy) - kurs odświeżający metody nauczania, zapoznający uczestników z nowoczesnymi technikami i narzędziami dydaktycznymi, wprowadzający metody aktywizujące uczniów we współczesnym kontekście kulturowym

- English Language Development and Creativity as a Key Competence for the 21st Century Learner (St. Julian’s, Malta) – kurs pomaga znaleźć odpowiednie metody do nauczania dzisiejszego ucznia o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, pobudza kreatywność nauczyciela by inspirował ucznia, a jednocześnie pomaga rozwinąć umiejętności językowe

- English Language Development for Teachers and Staff Working in Education (Valletta, Malta) – kurs wzmacniający kompetencje językowe, zwiększający efektywność komunikacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymowę, intonację i poszerzenie słownictwa związanego z uczeniem

- Intensywny kurs języka angielskiego (Brighton, UK) - intensywny kurs językowy wzmacniający kompetencje językowe i wzmacniający pewność siebie w używaniu języka, połączony z edukacyjnym programem pozalekcyjnym

 

Mamy nadzieję, że udział w tych kursach przyczyni się do lepszego funkcjonowania szkoły, uatrakcyjnienia zajęć, podniesieniu kompetencji językowych i metodycznych osób biorących w nich udział. Przełoży się to na podniesienie jakości pracy szkoły, a co za tym idzie, wpłynie korzystnie na uczniów oraz lepsze wyniki kształcenia.

 
PROJEKT SZKOŁY GMINY WROCŁAW I GMINY CZERNICA TO KOMPETENCJI SKARBNICA

 

Nasza szkoła bierze udział w wielkim projekcie:

W dniu 07.05.2019 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019-30.04.2021.

 

Liderem  w projekcie jest „FUNDACJA OTWARCI NA EDUKACJĘ”, która w partnerstwie z Gminą Czernica i Gminą  Wrocław będzie realizowała projekt skierowany zarówno do uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.


W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych w tym trzy szkoły z Gminy Czernica (SP Czernica, ZSP Dobrzykowice, SP Kamieniec Wrocławski) oraz cztery szkoły  z Gminy Wrocław (SP nr 36, SP nr 66, SP nr 91, ZS nr 9).

W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz konsultacje pedagogiczne dla rodziców. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. 
Ponadto  dla efektywnej realizacji  zajęć projektowych   zostaną zakupione pomoce dydaktyczne  i sprzęt.

Projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczniowie zostali poinformowani przez prowadzących zajęcia o wymogach, które trzeba spełnić, by wziąć udział w projekcie. Otrzymali formularze zgłoszeniowe i inne potrzebne dokumenty.

Wyniki rekrutacji zostaną podane bezpośrednio zainteresowanym uczniom i ich rodzicom po 30.09.2019r.

Utworzona została również lista rezerwowa uczestników.

Regulamin rekrutacji i harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie internetowej szkoły oraz na projektowej tablicy ogłoszeń.

Zajęcia zaczynamy 7 października 2019r.

Link do projektu: 

 

Wszelkie zapytania odnośnie projektu prosimy kierować do szkolnego koordynatora projektu- p. Małgorzaty Knychas.

 

ZADANIA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

HARMONOGRAM ZS 9 

W PRZYPADKU PRZEJŚCIA SZKOŁY NA TRYB ZDALNY CZY HYBRYDOWY ZAJĘCIA PROJEKTOWE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ONLINE-PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU-DATY I GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

 


 

Nasza szkoła uczestniczy w Międzynarodowym Programie Kreatywności Destination Imagination
w roku szkolnym 2019/2020, 


DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.


NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W RÓŻNYCH PROJEKTACH I PROGRAMACH:

PROJEKTY

Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych "Zielona Gęś"

Pax Et Bonum "Wędrówki Szlakiem Wartości"

Lepsza Szkoła (projekt matematyczny)

"Młody, ale świadomy odkrywca gór"

"Interaktywne pokazy w szkołach"

Międzynarodowy projekt HORALARM

"Dobrze Cię widzieć"

 

PROGRAMY

Program ogólnopolski „Owoce i warzywa w szkole”

"Mali wspaniali" 

"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

"Niesamowity świat higieny jamy ustnej"

„Lekkoatletyka dla każdego"

"Sprintem po zdrowie"

"Bądź przyjacielem swojego zdrowia"

„Szkoła w formie”

 Kreatywności Destination Imagination

W dniu 26 września 2018 r. uczniowie z klasy 5c uczestniczyli w w zajęciach laboratoryjnych pt. „Mikroorganizmy w żywności. Przyjaciel czy wróg?”, które odbyły się Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Zajęcia prowadzili: pani dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof. nadzw. oraz pan dr inż. Piotr Juszczyk.

  

   


 

Nasi uczniowie odwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Dom Drzewa" działający w Nadleśnictwie Milicz. Dzięki uczestnictwu w zajęciach edukacyjnych i warsztatach przyrodniczych uczniowie znacznie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu biologii. Ponadto w trakcie zajęć praktycznych każdy wykonał pracę plastyczną z materiałów, na które złożyły się dary lasu - gałązki, mchy, paprocie i szyszki.

Podczas wycieczki wszystkim uczestnikom dopisywał znakomity humor, a wyjazd został zakończony smakowitym akcentem -  pieczonymi kiełbaskami, które wszystkim smakowały.


W dniu 27 X 2019 r. uczniowie klasy 6c wraz z wychowawczynią Agnieszką Madej brali udział w warsztatach strzelania z łuku klasycznego. W tej konkurencji najlepszy okazał się Bartosz Borowy. Gratulujemy.

  


 
 

Dnia 3 października uczniowi klasy 6d wraz z wychowawcą uczestniczyli w wyjściu na ściankę wspinaczkową. Zajęcia rozpoczęły się rozgrzewka w formie zabawy, a następnie uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy. Każdy zespół dostał zadania  i pod opieką instruktora wspinali się na ściankę. 

  


 

13 grudnia 2018r. uczniowie klas 6 wybrali się w ramach SZKOŁY W MIEŚCIE na spektakl teatralny „Klik i robisz co chcesz” na Ostrów Tumski.
Najpierw klasy 6b i 6c uczestniczyła w warsztatach „Bezpieczeństwo w sieci”, które nawiązywały do wielu zagrożeń: cyberprzemoc, niebezpieczne znajomości, wirusy czy uzależnienie od komputera i smartfona. Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci” łączyły psychoedukację z technikami teatralnymi, takimi jak drama, maska czy teatr dziur. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wcielając się w różne role. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia pokazuje uczniom jakie ryzykowne sytuacje wiążą się z korzystaniem z sieci internetowej i jak im zapobiegać.
Później dołączyli do nich uczniowie z klasy 6a i 6m, razem obejrzeli spektakl. A na koniec uczniowie klasy sportowej i muzycznej wzięli udział w identycznych warsztatach, jak koleżanki i koledzy z klasy c i b.


 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna